Sonic Boots

ข้อมูล Sonic Boots ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Sonic Boots

Sonic Boots

ประเภท ต้านทานการโจมตีปกติ

ราคา 700

Tier 2

เอฟเฟกต์

+110 เกราะ


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60 สกิลติดตัว: ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีปกติ 15%