Gladiator's Gauntlets

ข้อมูล Gladiator's Gauntlets ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Gladiator's Gauntlets

Gladiator's Gauntlets

ประเภท ต้านทานเวท

ราคา 220

Tier 1

เอฟเฟกต์

+90 ต้านทานเวท