Greaves of Protection

ข้อมูล Greaves of Protection ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Greaves of Protection

Greaves of Protection

ประเภท พลังชีวิต

ราคา 900

Tier 2

เอฟเฟกต์

+1000 พลังชีวิต