Hecate's Diadem

ข้อมูล Hecate's Diadem ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Hecate's Diadem

Hecate's Diadem

ประเภท เปอร์เซ็นต์พลังเวท

ราคา 2300

Tier 3

เอฟเฟกต์

+240 พลังเวท


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว - Kich: พลังเวทเพิ่มขึ้น 35%