Bloodied Club

ข้อมูล Bloodied Club ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Bloodied Club

Bloodied Club

ประเภท ดูดเลือด

ราคา 410

Tier 1

เอฟเฟกต์

+10 พลังโจมตี +8% ดูดเลือด