Spooky Mask

ข้อมูล Spooky Mask ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Spooky Mask

Spooky Mask

ประเภท เจาะเกราะเวท

ราคา 960

Tier 2

เอฟเฟกต์

+100 พลังเวท


เอฟเฟกต์พิเศษ

สกิลติดตัว: เจาะเกราะเวท +75

Item Tree

คราฟท์เป็น