Spell Tome

ข้อมูล Spell Tome ในเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งประกอบไปด้วยเอฟเฟกต์ (สถานะ) เอฟเฟกต์พิเศษ ราคา และ Item tree

รายละเอียด Spell Tome

Spell Tome

ประเภท พลังเวท

ราคา 300

Tier 1

เอฟเฟกต์

+40 พลังเวท